Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Turnieju jest Janusz Mojsiewicz i Robert Zmarzliński.

Turniej Match Play Challange obędzie się w dniach 13-14 maja 2023 roku na polu golfowym First Warsaw Golf & Country Club.

W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny Turnieju i opcjonalnie Przedstawiciel Pola, na którym rozgrywany jest turniej.

 • Amatorzy według definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited posiadający aktualną kartę handicapową 32,0 lub niższą.
 • Za zgodą Komitetu Turnieju zawodnicy z aktualną kartą handicapową wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem przedstawienia oficjalnego potwierdzenia handicapu dostarczonego mailowo na adres jm@polishgolfchallenge.pl w dniu poprzedzający turniej.
 • PRO – w turnieju graj z handicapem 0,0.
 • Non Amatorzy – w turnieju graj z handicapem 0,0.
 • Zawodnicy w kategorii wiekowej 19 lat i więcej są uprawnieni do gry w turnieju.
 • Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo do przyznania 6 “dzikich kart”. Zawodnik, który otrzyma dziką kartę od Organizatora Turnieju i ma handicap wyższy od 32,0, może uczestniczyć w turnieju, ale jego handicap gry będzie zredukowany, do takiego samego, jaki mają zawodnicy z handicapem 32,0.

Rejestracja na turniej następuje drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://pzgolf.pl/  oraz https://matchplaychallenge.pl/. Rejestracja na turniej oznacza, że uczestnik turnieju zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Rejestracja gracza nie jest jednoznaczne z jego zakwalifikowaniem do turnieju.

23 czerwca 2023

Dzień treningowy

 • 15:00 – losowanie flightów oraz tee startowego.
 • 18:00 – ogłoszenie listy startowej pierwszej rundy/meczów.

Lista startowa zostanie umieszczona na stronie https://matchplaychallenge.pl/ oraz na Facebooku.

24 czerwca 2023

I dzień turniejowy

 • 7:00 – rozpoczęcie pracy Biura Zawodów.
 • 8:00 – start meczów (1 runda) w systemie tee off dołek nr 1.
 • 20:00 – ogłoszenie listy startowej niedzielnej rundy finałowej.

25 czerwca 2023

II dzień turniejowy

 • 7:00 – rozpoczęcie pracy Biura Zawodów.
 • 8:00 – start meczów finałowych w systemie tee off dołek nr 1.
 • 19:00 – zakończenie turnieju.

Informujemy, że harmonogram i godziny startów mogą ulec zmianie.

W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 zawodników, w tym 6 z dzikimi kartami przyznanymi przez Organizatora Turnieju. O zakwalifikowaniu się do turnieju decydować będzie handicap i uiszczenie opłaty wpisowej, którą należy zrobić do 10 maja 2023 roku. Lista zakwalifikowanych zawodników zostanie opublikowana 11 maja 2023 roku. Wszelkie spory związane z rejestracją i kwalifikacją do turnieju rozstrzyga Organizator Turnieju, którego decyzje w tym zakresie są ostateczne i nie przysługuje od nich droga odwoławcza.

Zawodnicy zobowiązani są uiścić opłatę turniejową w wysokości:

 • 390 PLN – członkowie pola golfowego First Warsaw G&CC z prawem gry w weekend
 • 690 PLN – goście

Opłata wpisowa zawiera:

 • udział w dwudniowym turnieju,
 • 3 x green fee na polu golfowym First Warsaw G&CC,
 • lunch box przed każdym startem,
 • lunch w sobotę po meczu porannym i lunch w niedzielę po meczu finałowym.
   

Opłatę turniejową należy wpłacić do 22 czerwca 2023 roku na rachunek bankowy:

Nazwa rachunku:      By Large M Sp. Z o.o.

                                     ks. I. Skorupki 102/2

                                     85-156 Bydgoszcz

Bank:                            mBank   47 1140 2004 0000 3902 8231 3987

Nr rachunku:              IBAN PL 47 1140 2004 0000 3902 8231 3987

Opis wpłaty: „Imię i nazwisko” – Match Play Challenge

II. ZASADY GRY

Turniej rozgrywany jest zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. 

Wszyscy zawodnicy oraz ich caddies są zobowiązani do przestrzegania zasad etykiety golfowej pod rygorem wykluczenia z turnieju.

 • Zabronione jest wchodzenie graczy do stref zabronionej gry na polach, gdzie one występują.
 • Gracze postępują zgodnie z dobrymi zasadami dbania o pole golfowe, tj. naprawiają ślady po piłkach oraz inne uszkodzenia na greenie, grabią bunkry i odkładają divoty.
 • Grają zgodnie z zasadami Ready Golf.
 • Nie jest akceptowane używanie słów ogólnie uważanych za obraźliwe.
 • Zabronione jest rzucanie kijami i niszczenie pola.
 • Nie jest akceptowane lekceważenie innych graczy, brak szacunku dla sędziów i widzów.
 • Obowiązuje ogólnie przyjęty strój golfowy.

Kary za złamanie ww. standardów:

 • pierwsze złamanie standardu zachowania – ostrzeżenie,
 • drugie złamanie – jedno uderzenie karny,
 • trzecie złamanie – dyskwalifikacja.

W przypadku dyskwalifikacji Komitet Turniejowy podejmie decyzje odnośnie zakazu grania w turniejach z cyklu Polish Golf Challange.

Turniej rozgrywany będzie w formacie Irish Match Play Netto z ¾ handicapu Gry.

Zasady turnieju oraz formatu Irish Match Play

 • w turnieju maksymalnie może uczestniczyć 144 zawodników.
 • Zakwalifikowani zawodnicy rozstawieni będą według handicapów od najniższego do najwyższego.
 • Każda z grup turniejowych może liczyć maksymalnie 16 zawodników, którzy rywalizują tylko w swojej grupie (9 osobnych grup turniejowych po 16 zawodników).
 • Podział na grupy turniejowe nastąpi w dniu poprzedzającym Match Play Challenge (piątek 12 maja) na podstawie handicapu.
 • Przy założeniu, że w turnieju uczestniczyć będzie maksymalna liczba 144 zawodników, podział będzie wyglądał następująco (144:16=9):

          – pierwsza grupa turniejowa zawodnicy z miejsc 1-16 z listy zakwalifikowanych,

          – druga grupa turniejowa zawodnicy z miejsc 17-32 z listy zakwalifikowanych,

          – pozostałe grupy turniejowe według schematu powyżej.

 • W zależności od zakwalifikowanej liczby zawodników będą tworzone grupy turniejowe:

           do 64 zakwalifikowanych zawodników – 4 grupy turniejowe

           od 65 do 80 zakwalifikowanych zawodników – 5 grup turniejowych

           od 81 do 96 zakwalifikowanych zawodników – 6 grup turniejowych

           od 97 do 112 zakwalifikowanych zawodników – 7 grup turniejowych

           od 113 do 128 zakwalifikowanych zawodników – 8 grup turniejowych

           od 129 do 144 zakwalifikowanych zawodników – 9 grup turniejowych

Przykłady:

           – jeżeli do turnieju zakwalifikowanych zostanie 60 zawodników to każda z 4 grup turniejowych będzie liczyć po 15 zawodników,

           – jeżeli do turnieju zakwalifikowanych zostanie 73 zawodników to w 1, 2 i 3 grupie turniejowej będzie po 15 zawodników a w grupie 4 i 5 będzie rywalizować po 14 zawodników.

 • Wszystkie grupy turniejowe podzielone są na 4 flighty, po maksymalnie 4 zawodników.
 • Zawodnicy grają w formacie Irish Match Play stroke play netto z 3/4 handicapu.
 • Każdy z zawodników w flighcie otrzyma scorecarde z zaznaczonymi dołkami, na których przyznane są dodatkowe uderzenia dla danego zawodnika na podstawie jego handicapu gry.

Przykład:

           – Wzór (HCP Gry zawodnika – najniższy HCP Gry w flighcie =…),

           – Zawodnik nr 1 ma HCP Gry 23, zawodnik nr 2 ma HCP Gry 25, zawodnik nr 3 ma HCP Gry 28, zawodnik nr 4 ma HCP Gry 31,

           – Zawodnik nr 1 (HCP Gry 23-23=0) nie ma dodanych uderzeń na dołkach w tym flighcie/meczu,

           – Zawodnik nr 2 (HCP Gry 25-23=2) ma doliczone uderzenie na dwóch najtrudniejszych dołkach (SI 1 i 2),

           – Zawodnik nr 3 (HCP Gry 28-23=5) ma doliczone uderzenie na pięciu najtrudniejszych dołkach (SI od 1 do 5),

           – Zawodnik nr 4 (HCP Gry 31-23=8) ma doliczone uderzenie na ośmiu najtrudniejszych dołkach (SI od 1 do 8).

Punktacja w formacie Irish Match Play

 • Wszystkie mecze rozgrywane są na 18 dołkach.
 • 1 flight = 1 mecz, w którym rywalizuje każdy z każdym.
 • Punkty są przyznawane tylko za najniższy wynik na każdym dołku.
 • 2 punkty – otrzymuje zawodnik, który jako jedyny uzyska najniższy wynik na danym dołku. Pozostali współgracze otrzymują 0 punktów za ten dołek.
 • 1 punkt – otrzymują zawodnicy pod warunkiem, że dwóch lub więcej golfistów uzyska najniższy wynik na danym dołu. Pozostali współgracze, którzy uzyskali wyższy wynik otrzymują 0 punktów za ten dołek.
 • Przykładowa karta wyników (scorecard):

Zwycięzcą meczu/flightu jest zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów.

PRO i Non Amatorzy – tee białe

Mężczyźni Amatorzy – tee żółte

Kobiety Amatorzy – tee czerwone

 • W dniu rundy treningowej (piątek 12 maja) wszyscy zawodnicy rozstawieni będą według handicapów od najniższego do najwyższego i podzieleni na maksymalnie 9 grup turniejowych.
 • Każda grupa turniejowa może liczyć maksymalnie 16 zawodników, którzy rywalizują tylko w swojej grupie.
 • Wszystkie grupy turniejowe podzielone są na 4 flighty po maksymalnie 4 osoby.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w każdej z grup turniejowych otrzymają unikatowy medal oraz atrakcyjną nagrodę.
 • Podczas turnieju rozegrane zostaną konkursy „longest drive” oraz „nearest to the pin”. Nagrody w tych konkurencjach są rozłączne od nagród w klasyfikacji głównej.

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

Gdy występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo, np. zbliżająca się burza Komitet ma prawo do natychmiastowego zawieszenia gry – jeden długi sygnał syreny:

 • Jeżeli Komitet ogłosi natychmiastowe zawieszenie gry, wszyscy gracze muszą natychmiast przerwać grę i nie wolno im wykonać żadnego uderzenia aż do momentu wznowienia gry przez Komitet.

Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

 • natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny.
 • przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny, wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.
 •  
 • Zawodnik zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto swoje i innych współgraczy. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy przez zawodnika.
 • Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary Reg. 3.3b.
 • Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.
 1. W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników ma taką samą sumę punktów to o wyższym miejscu decyduje większa liczba uzyskanych pierwszych miejsc liczonych za 2 punkty.
 2. Jeżeli opcja opisana w punkcie 1 nie przyniosła rozwiązania, to o zajętych miejscach rozstrzygnie „countback”, czyli wieksza liczba punktów uzyskana w następującej kolejności: dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek.
 3. Jeżeli opcja opisana w punkcie 1 i 2 nie rozstrzygnęła o klasyfikacji końcowej w flighcie/meczu, to w takim przypadku wyższą pozycję zajmuje zawodnik z niższym handicapem.

Zawodnicy lub caddie nie mogą korzystać ze środków transportu (Melexów) podczas trwania turnieju Match Play Challenge.

III. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 • Każdy uczestnik turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez Organizatora Turnieju podmiot.
 • Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
 • Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika turnieju w internecie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji i stosowania Reguły Gry w Golfa są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
 • Uczestnik Turnieju oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem Turnieju i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 • Uczestnik Turnieju oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez Uczestnika Turnieju może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z turnieju.
 • Uczestnik Turnieju zobowiązany jest przestrzegać poleceń Organizatora Turnieju, osób przez niego upoważnionych i zobowiązany jest przestrzegać poleceń i zaleceń Komitetu Turnieju.

Kontakt

Dyrektor Turnieju

Janusz Mojsiewicz

e-mail: jm[a]polishgolfchallenge.pl

tel: +48 793 331 442